Privacy beleid

Voorwoord

Deze privacy policy gaat uit van Eurocontractor Energy, met KBO/BTW nr. BE 0787.148.169 en met maatschappelijke zetel te Reperstraat 90
8870 Izegem, Belgium. Deze privacy policy gaat uit van Eurocontractor Energy in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke en is van toepassing op onze verwerking van gegevens via de website http://ecs-power.be/ en op onze dienstverlening.

Eurocontractor Energy streeft ernaar om uw persoonsgegevens, informatie waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden, met de grote zorg te behandelen, de passende maatregelen te nemen om misbruik, verlies, vernietiging, beschadiging onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging, dan wel andere onrechtmatige verwerking tegen te gaan en, in het algemeen, te voldoen aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens. Eurocontractor Energy verwerkt uw gegevens met respect voor de principes van rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie, doelbinding, minimale gegevensverwerking, juistheid, opslagbeperking, integriteit en vertrouwelijkheid.

Eurocontractor Energy wenst u door middel van deze privacy policy in te lichten over:

• welke en op welke wijze persoonsgegevens worden verzameld;

• waarvoor uw gegevens worden gebruikt en de rechtsgrond;

• hoe ze worden beschermd;

• met wie ze worden gedeeld;

• of uw persoonsgegevens naar het buitenland worden doorgestuurd; en

• hoe lang ze worden bewaard.

Vervolgens wordt uitgelegd hoe u uw rechten met betrekking tot de verzamelde informatie kunt uitoefenen. Deze transparantie zorgt ervoor dat u geïnformeerde beslissingen kunt nemen bij het overmaken van uw persoonsgegevens. Eurocontractor Energy kan deze privacy policy op ieder moment wijzigen. Eurocontractor Energy zal de laatste versie van de privacy policy op haar website publiceren. Het is dus aan te raden deze periodiek te bekijken. Indien ingevolge de toepasselijke wetgeving uw voorafgaandelijke toestemming nodig is voor wijzigingen aan deze privacy policy, zal Eurocontractor Energy u contacteren en uw toestemming afwachten. Deze privacy policy werd voor het laatst op 1 februari 2023 geüpdatet.

Welke persoonsgegevens verzamelt Eurocontractor Energy?

Eurocontractor Energy beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot wat noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de hieronder vermelde doeleinden. Eurocontractor Energy verwerkt de volgende persoonsgegevens:

• Voornaam en naam;

• Telefoonnummer;

• Adres;

• Bedrijfsgegevens;

• Bankgegevens;

• Geslacht;

• IP-adres;

• E-mailadres;

• Andere persoonsgegevens die voor uw specifiek dossier relevant zijn. In dit kadert verwijst Eurocontractor Energy eveneens naar haar Cookie Policy.

U kunt Eurocontractor Energy uw persoonsgegevens overgemaakt hebben via e-mail, via haar sociale media-pagina’s (bijvoorbeeld Facebook Messenger of LinkedIn), door het surfen op of via het contactformulier op de website http://ecs-power.be/, dan wel op andere wijze. Vergeet Eurocontractor Energy niet te informeren over een wijziging van uw persoonsgegevens indien deze informatie voor Eurocontractor Energy relevant is. Eurocontractor Energy streeft er op haar beurt naar om uw persoonsgegevens te allen tijde accuraat te houden en uw gegevens bij te werken wanneer zij weet heeft van veranderingen. Indien u bepaalde gegevens niet wenst over te maken, is het mogelijk dat Eurocontractor Energy de gevraagde diensten niet (naar behoren) kan uitvoeren.

Waarvoor gebruikt Eurocontractor Energy uw persoonsgegevens?

Eurocontractor Energy gebruikt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om de gevraagde administratieve en financiële diensten te kunnen aanbieden, haar diensten te optimaliseren en voor degelijk klantenbeheer.

Zo kan Eurocontractor Energy bij u ter plaatse komen, gepast met u communiceren, offertes en facturen opstellen. Dit dus in het algemeen om de overeenkomst tussen u en Eurocontractor Energy te kunnen uitvoeren.

Uw e-mailadres kan ook gebruikt worden om verdere diensten aan u te promoten en u te informeren over weetjes in de sector. Dit op basis van het gerechtvaardigde belang van Eurocontractor Energy. Wanneer u apart zou inschrijven op een nieuwsbrief, zal uw toestemming voor de verwerking gevraagd worden.

U kunt Eurocontractor Energy op ieder moment verzoeken dergelijke inlichtingen of nieuwsbrieven niet langer te versturen. Verder gebruikt de Eurocontractor Energy website Google Analytics teneinde statistieken over het surfgedrag van de bezoekers te verzamelen. Daarbij kan uw IP-adres gevangen worden. Ook dit valt in principe binnen de gerechtvaardigde belangen van Eurocontractor Energy, maar zo nodig zal uw toestemming worden gevraagd.

Daarnaast gebruikt Eurocontractor Energy uw gegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen die op haar van toepassing zijn en om haar rechten te vrijwaren (bv. in geval van een geschil zal zij uw persoonsgegevens gebruiken om u de nodige correspondentie te sturen). Ten slotte worden uw persoonsgegevens gedeeld met de bevoegde autoriteiten indien zij daarom zouden verzoeken.

Eurocontractor Energy zal u hiervan voorafgaandelijk op de hoogte brengen indien dit is toegestaan. Wanneer Eurocontractor Energy uw gegevens op basis van een andere rechtsgrond, dan wel voor een ander doel zou verwerken, zal u hieromtrent voorafgaandelijk alle relevante informatie ontvangen en zal uw toestemming hiertoe worden gevraagd indien nodig.

Eurocontractor Energy doet geen beroep op computergestuurde programma’s om beslissingen met betrekking tot uw persoonsgegevens of profiling te nemen.

Welke beschermingsmaatregelen heeft Eurocontractor Energy doorgevoerd?

Eurocontractor Energy heeft zowel administratieve (zoals het gebruik van paswoorden, geheimhoudingsverklaringen), organisatorische (bv. gepaste methode van opslag, regelmatige back-up, toegang beperken tot personen die de gegevens nodig hebben) als technische maatregelen (bv. antivirusprogramma’s, beveiliging van netwerkverbindingen door gebruik van een Secure Socket Layer (SSL) of een vergelijkbare technologie, encryptie) genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

De beveiliging van data transmissie over het internet en de elektronische opslag van data, kan evenwel onmogelijk voor 100% gegarandeerd worden.

Eurocontractor Energy streeft ernaar ook in de toekomst de gepaste maatregelen te nemen, hierbij steeds rekening houdende met de specifieke aard en grootte van haar activiteiten, met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen.

Eurocontractor Energy’s website kan links, plug-ins naar externe websites bevatten. Indien u persoonsgegevens aan deze websites overmaakt, zijn de privacy regels van deze websites van toepassing en treden dergelijke partijen in de eerste plaats op als verwerkingsverantwoordelijke

Met wie deelt Eurocontractor Energy uw persoonsgegevens?

Eurocontractor Energy deelt uw gegevens enkel met externe dienstverleners die Eurocontractor Energy bijstaan in de uitvoering van de diensten. Te denken valt aan de externe accountant en IT-provider van Eurocontractor Energy. Deze externe dienstverleners zijn eveneens gebonden aan de privacy wetgeving en Eurocontractor Energy maakt met hen de nodige afspraken (bv. door het afsluiten van een verwerkersovereenkomst). Wij komen met deze partijen overeen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens niet voor eigen doeleinden.

Gaan uw persoonsgegevens naar het buitenland?

Eurocontractor Energy kan uw persoonsgegevens naar andere landen overdragen bv. Google Analytics verzendt informatie naar de US. In geval van transmissie naar landen buiten de EU, zal Eurocontractor Energy de nodige maatregelen blijven nemen om uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens te garanderen en de veiligheid en integriteit ervan te verzekeren.

Hoe lang bewaart Eurocontractor Energy uw persoonsgegevens?

Eurocontractor Energy zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Eurocontractor Energy houdt de gegevens nodig voor de uitvoering van de gevraagde diensten actief bij tot 1 jaar na het afsluiten van de opdracht. Indien u (tevens) instemde met het ontvangen van promoties en algemene informatie over de sector via een nieuwsbrief of ander communicatiemiddel, worden uw voornaam, naam, geslacht, e-mailadres bewaard tot op het moment dat u zich uitschrijft.

Verder bewaart Eurocontractor Energy de nodige persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen zoals de fiscale bepalingen met betrekking tot de bewaring van gegevens. Eurocontractor Energy zal daarom de desbetreffende gegevens tot 7 jaar na het afsluiten van een opdracht bewaren. Eurocontractor Energy houdt de nodige gegevens ook bij voor het vrijwaren van haar rechten in geval van geschillen.

Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten:

1. Recht van toegang en recht om een kopie te bekomen U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de persoonsgegevens en andere informatie op te vragen ter inzage. Eurocontractor Energy stuurt u dan binnen een redelijke termijn en kosteloos een kopie op voorlegging van een kopie van uw identiteitskaart.

2. Recht op rectificatie, verwijdering, beperking en intrekking Verder kunt u ook om een aanpassing of wissing van uw persoonsgegevens verzoeken of uw toestemming met betrekking tot (een bepaald) gebruik of verwerking beperken of intrekken (indien van toepassing).

3. Recht van bezwaar U kunt in bepaalde gevallen een bezwaar indienen wanneer u degelijke en legitieme redenen heeft om dit te doen.

4. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens U heeft het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en om de gegevens aan een andere verwerker over te dragen.

5. Recht om klacht te richten aan de bevoegde autoriteit Klachten kunt u bovendien steeds richten aan de bevoegde autoriteiten.

Voor België is dit de Belgische GegevensbeschermingsautoriteitReperstraat 90
8870 Izegem, Belgium, Tel +327749407 info@ecs-power.be. Dit alles binnen het kader en limieten van de toepasselijke wetgeving.

Toepasselijke wet en rechtbank

Op deze privacy policy, het verwerken van de persoonsgegevens is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze privacy policy en het verwerken van persoonsgegevens tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het arrondissement waar Eurocontractor Energy haar maatschappelijke zetel heeft.

Contactpunt

Heeft u vragen, wenst u een verzoek of een bezwaar met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of deze privacy policy in te dienen? Neem dan contact op met Eurocontractor Energy via info@ecs-power.be.. U kunt Eurocontractor Energy ook steeds berichten via gewone post op haar maatschappelijke zetel te Reperstraat 90
8870 Izegem, Belgium. Eurocontractor Energy zal u zo snel als mogelijk een antwoord bieden en in ieder geval binnen de 20 werkdagen.

Cookie Policy

Voorwoord

Deze cookie policy gaat uit van Eurocontractor Energy BV, met KBO/BTWnr. BE 0787.148.169 en met maatschappelijke zetel te Reperstraat 90 8870 Izegemб Belgium. Door middel van onderhavige cookie policy wensen wij u te informeren over de cookies die deze website verwerkt. Door de cookie policy te accepteren via de banner, gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze cookie policy. Noteer dat bepaalde functionaliteiten van de website www.Eurocontractor Energy.be (hierna verder de ‘Website’) niet (afdoende) kunnen werken indien u deze cookie policy niet aanvaard. Hou er rekening mee dat deze informatie af en toe verandert, bijvoorbeeld omdat Eurocontractor Energy de Website aanpast. Eurocontractor Energy doet haar uiterste best om deze informatie steeds zo accuraat mogelijk te houden. Eurocontractor Energy kan deze cookie policy dus op ieder moment wijzigen en zal de laatste versie van de cookie policy steeds op haar Website publiceren. Het is dus aan te raden deze periodiek te bekijken. Deze cookie policy werd voor het laatst op 1 februari 2023 geüpdatet.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine date files die door een website op uw computer of mobiel apparaat worden geplaatst. Zij kunnen helpen bij het navigeren op een website en kunnen de nodige inzichten verschaffen teneinde de werking van de website te optimaliseren. Zo kan een website de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) onthouden zodat u die niet bij ieder bezoek aan de website opnieuw hoeft in te vullen. Cookies kunnen persoonsgegevens verwerken. Lees daarom ook het bijhorende privacybeleid via deze link. Deze Website De Website maakt op heden gebruik van de volgende cookies:

1. Noodzakelijke/technische cookies De Website heeft deze cookies nodig om naar behoren te kunnen werken, zorgen voor een goed functioneren van de Website of zorgen ervoor dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Op deze Website bv. lang: een HTTP sessie cookie uitgaande van LinkedIn dat uw taalvoorkeur gaat onthouden.

2. Analytische cookies Met deze cookies wordt informatie verzameld over het gebruik van de Website met de bedoeling de inhoud van de Website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en het gebruiksgemak van de Website te vergroten. Op deze Website bv. _ga: een HTTP cookie uitgaande van de Website zelf dat statistieken over het surfverkeer op de website voor 2 jaar gaat bijhouden.

3. Marketing cookies Deze cookies worden gebruikt met de bedoeling om bijvoorbeeld relevante ads te tonen aan bezoekers van de Website. Op deze Website: bcookie: een HTTP tracking cookie geplaatst door LinkedIn dat 2 jaar actief blijft. Deze Website maakt dus ook gebruik van third party cookies. Een volledig overzicht van de cookies die op deze website gebruikt worden, kunt u op ieder moment bij Eurocontractor Energy bekomen.

Richtlijnen

De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. U kunt evenwel de instellingen van uw browser wijzigen teneinde deze te blokkeren. U kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op aboutcookies.org. Dit betekent mogelijks wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en/of dat sommige delen van de Website niet (naar behoren) werken.

Noteer dat steeds risico’s verbonden zijn aan het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de Website nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook verklaart u bekend te zijn met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. U aanvaardt dat Eurocontractor Energy niet aansprakelijk is voor enige schade, door het gebruik van onze Website of internet, als gevolg van voormelde risico’s.

Toepasselijke wet en rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing op deze cookie policy en het gebruik van cookies. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze cookie policy of het gebruik van cookies op de Website tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van de maatschappelijke zetel van Eurocontractor Energy.

Contactpunt

Heeft u vragen, wenst u een verzoek of een bezwaar met betrekking tot deze cookie policy of het gebruik van cookies in te dienen, neem dan contact op met Eurocontractor Energy via info@ecs-power.be. U kunt Eurocontractor Energy ook steeds berichten via gewone post op de maatschappelijke zetel: Eurocontractor Energy BV – Reperstraat 90
8870 Izegem, Belgium Eurocontractor Energy zal u zo snel als mogelijk een antwoord bieden en in ieder geval binnen de 10 werkdagen.

Wijziging van de privacy policy

Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als u niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij u aan de website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Google analytics

Deze website maakt mogelijk gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.